หน้าเว็บ

หาอะไรก็เจอ

กำลังโหลด...

แนวข้อสอบต่างๆ

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบภาษาไทย ร้อยเรียงประโยค

ร้อยเรียงประโยค
1. หลักทั่วไปในการร้อยเรียงประโยค
ประโยคที่ร้อยเรียงกันอยู่นั้น ทั้งเนื้อความและลักษณะของถ้อยคำในประโยคจะต้องมีส่วน
เกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน มีความเป็นเอกภาพ ลักษณะของถ้อยคำที่จะทำให้ประโยคมีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อเนื่องกันอาจเกิดจากวิธีต่าง ๆ ดังนี้
1.1 การเชื่อม การเชื่อมประโยคให้ต่อเนื่องกันอาจใช้คำสันธานหรือสันธานวลีเชื่อม ดังนี้
- ใช้เชื่อมประโยคหน้าและประโยคหลังให้มีเนื้อความคล้อยตามกัน ใช้คำและทั้ง
อนึ่ง อีกประการหนึ่ง ฯลฯ เช่น เขาเลิกทำนาและเข้ามาหางานทำในกรุงเทพฯ
- ใช้เชื่อมประโยคหน้าและประโยคหลังให้มีเนื้อความขัดแย้งกัน ใช้คำ แต่ ทว่า
แต่ทว่า แม้แต่ แม้ว่า ฯลฯ เช่น แม้ว่า เขาจะไม่สบายเขาก็ยังอุตส่าห์มาทำงาน
-ใช้เชื่อมประโยคหน้า และประโยคหลังให้มีเนื้อความเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่ง
ใช้คำว่า หรือ หรือไม่ก็ ฯลฯ เช่น เธอจะเลือกเรียนที่จุฬาหรือธรรมศาสตร์
- ใช้เชื่อมประโยคหน้าและประโยคหลังให้มีเนื้อความเป็นเหตุเป็นผลกัน ใช้คำ
จึง เลย จน จนกระทั่ง ฯลฯ เช่น เขาทำงานหนักจนสุขภาพทรุดโทรม
- ใช้เชื่อมประโยคหน้าและประโยคหลังเพื่อแสดงเนื้อความที่เกี่ยวข้องกันทางเวลา
ใช้คำ แล้วจึง ต่อจากนั้น ต่อมา ฯลฯ เช่น เขาทำการบ้านเสร็จแล้วจึงเดินเข้าห้องนอน
- ใช้เชื่อมประโยคหน้าและประโยคหลัง ให้มีเนื้อความเกี่ยวข้องกันในแง่ที่เป็น
ใช้คำ ถ้า ถ้า...แล้ว แม้ว่า หากว่า ฯลฯ เช่น ถ้าเธอใช้ความพยายามอย่างเต็มความสามารถแล้วเธอ
ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัย
1.2 การซ้ำ ถ้าประโยคสองประโยคมีส่วนกล่าวถึงบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ การกระทำ
หรือสภาพเดียวกัน ประโยคทั้งสองมักจะมีคำหรือวลีที่หมายถึงบุคคล สิ่งของ เหตุการณ์ การกระทำ
หรือสภาพนั้น ๆ ปรากฏซ้ำ ๆ การซ้ำคำหรือวลีจึงแสดงความเกี่ยวข้องของประโยคได้ เช่น
- ฉันวางกระเป๋ากับเงินไว้บนโต๊ะ เมื่อกลับมาจากห้องสุขาปรากฏว่า ทั้งกระเป๋า
และเงินหายไปหมด
- ใคร ๆ คงจะหลับกันหมด น้อยก็คงจะหลับเหมือนกัน
1.3 การละ ในบางกรณีเมื่อประโยคแรกและประโยคหลังกล่าวถึงบุคคล เหตุการณ์
สิ่งของ การกระทำ หรือสภาพเดียวกัน อาจใช้การละได้บ้าง ซึ่งจะทำให้การร้อยเรียงประโยค
สละสลวยขึ้น เช่น


- “ คนร้ายกระชากสร้อยคอได้แล้ว กระโดดลงจากรถประจำทาง วิ่งหนีไปในซอย “
(ประโยคที่พิมพ์ตัวหนา ละประธาน คนร้าย)
- “ แม่อยากให้ลูกเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่าย พ่อก็เช่นกัน ” (ประโยคที่พิมพ์ตัวหนาละอยากให้ลูกเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่าย )
1.3 การแทน ในกรณีที่ผู้พูดหรือผู้เขียนไม่ต้องการใช้วิธีซ้ำหรือวิธีละเมื่อกล่าวถึงบุคคล
สิ่งของ เหตุการณ์ การกระทำ หรือสภาพเดียวกัน ก็อาจใช้วิธีนำคำหรือลีอื่นมาแทน การใช้คำหรือวลีอื่นแทนจึงแสดงความเกี่ยวข้องกันของประโยคได้ เช่น
- ความอิจฉาริษยา เป็นกิเลสร้าย มันเผาลนจิตมนุษย์ให้ร้อนรุ่ม (คำว่า “ มัน” ) ใน
ประโยคที่สอง ใช้แทนคำว่า “ ความอิจฉาริษยา ” ในประโยคแรก
- วรรณคดีเป็นเครื่องชี้ความเจริญของชาติ นานาอารยชาติรับรอง ทรรศนะข้างต้นนี้
(ประโยคหลังใช้ข้อความ “ ทรรศนะข้างต้นนี้ ” แทนข้อความ “ เครื่องชี้ความเจริญของชาติ ”
ในประโยคข้างหน้า
2. วิเคราะห์การร้อยเรียงประโยค
วิธีการทำให้ประโยคเกี่ยวข้องกันทั้งการเชื่อม การซ้ำ การละ และการแทนนั้น อาจนำไปใช้วิเคราะห์ข้อเขียนที่ปรากฏในที่ต่าง ๆ ได้ การวิเคราะห์นั้น นอกจากจะช่วยให้เข้าใจความหมายของ
ข้อเขียนอย่างแจ่มแจ้งแล้ว ยังเป็นแนวทางฝึกทักษะการร้อยเรียงประโยคอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น